Công đoàn

BIÊN BẢN HỌP XÉT ĐÁNH GIÁ DANH HIỆU THI ĐUA Năm học : 2010 – 2011

BIÊN BẢN HỌP XÉT ĐÁNH GIÁ DANH HIỆU THI ĐUA
Năm học : 2010 – 2011

        Thời gian: 09 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2011
        Địa điểm: Phòng giáo viên
        Thành phần: _ BCH Công đoàn
                _ Các tổ trưởng công đoàn


 Nội dung


1/ Đánh giá các hoạt động và xét danh hiệu thi đua các tổ công đoàn năm học 2010 – 2011:
_ Chủ tịch công đoàn thông qua tiêu chí và thang điểm đánh giá các tổ công đoàn
_ Thông qua biên bản tự đánh giá của các tổ công đoàn
_ Ý kiến của BCH và các tổ trưởng tổ công đoàn: thống nhất với đánh giá của các tổ công đoàn đề nghị. Có điều chỉnh điểm của tổ CĐ khối  2, 3, 4.
_ Tổng hợp điểm của các tổ công đoàn như sau:

STT Tổ CĐ Tiêu chuẩn 1
(25đ)
Tiêu chuẩn 2
(25đ)
Tiêu chuẩn 3
(25đ)
Tiêu chuẩn 4
(25đ)
Tổng cộng
(100đ)
Xếp loại
1 Khối 1 24 22 24 20 90 VM
2 Khối 2 25 24 24 24 97 VMXS
3 Khối 3 25 24 23 23 95 VMXS
4 Khối 4 24 22 23 21 90 VM
5 Khối 5 23 23 23 21 90 VM
6 VP 24 22 24 20 90 VM
7 Tổ bộ môn 24 23 22 21 90

VM

2/ tự đánh giá xếp loại công đoàn trường năm học 2010 – 2011:
_ Chủ tịch công đoàn thông qua hệ thống tiêu chí xếp loại công đoàn năm học 2010 – 1011
_ Các thành viên dự họp góp ý, đánh giá theo 2 tiêu chuẩn đánh giá công đoàn cơ sở các công đoàn cơ sở trường học. _ Sau khi xem xét các tiêu chuẩn, đánh giá tình hình hoạt động chung của công đoàn trường trong năm học qua, thống nhất:
+Công đoàn nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ năm học. Đạt được những kết quả nhất định. Xét tiêu chí đánh giá công đoàn vững mạnh năm học 2010 – 2011 với số điểm đạt được cho từng tiêu chí như sau:

STT Tiêu chí Tổng điểm Số điểm đạt được
1 Tiêu chí 1 60 59
2 Tiêu chí 2 40 39
TỔNG CỘNG 100

98

Công đoàn nhà trường thống nhất đề nghị Công đoàn giáo dục thành phố kiểm tra công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc cho CĐCS trường tiểu học Nguyễn Trãi. Đồng thời kiểm tra công nhận 2/7  tổ công đoàn đạt tổ công đoàn Vững mạnh xuất sắc và 5/7 tổ công đoàn đạt tổ công đoàn vững mạnh năm học 2010 – 2011.
    Biên bản kết thúc lúc 10g30 cùng ngày.

   Chủ tịch công đoàn                                                                                            Thư kí

 

 

 Nguyễn Thu Hằng                                                                                            Nguyễn Thị Sơn