Công đoàn

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH XUẤT SẮC 2010 - 2011

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH XUẤT SẮC
TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
Năm học: 2010 – 2011

Tiêu chuẩn Nội dung Điểm chuẩn Tự chấm Đoàn KT chấm
Tiêu chuẩn 1 Công đoàn cơ sở đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động ( Gọi chung là CBCC và NLĐ), tham gia quản lý trường học, cơ quan đơn vị: 60 59  
1. Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBCC theo đúng quy trình hướng dẫn của Sở và CĐ ngành, đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng thời gian quy định. 5 5  
2. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị xây dựng quy chế, nội quy trường học và giám sát thực hiện các quy chế, nội quy liên quan đến quyền, lợi ích của CBCC và NLĐ 5 5  
3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở trường học và cơ quan giáo dục, hàng năm tập hợp ý kiến CBCC đánh giá việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế khi cần thiết. 5 5  
4. Các quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn và chính quyền cùng cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả. 5 5  
5. Tham gia có hiệu quả vào các hội đồng được thành lập theo quy định của pháp luật. 4 4  
6. Cùng thủ trưởng đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng , nâng cao trình độ CM – NV và chăm lo điều kiện làm việc của CBCC và NLĐ. 4 4  
7. Phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước: “ Dạy tốt – Học tốt”, “ Đổi mới phương pháp giảng dạy”, “ Phong trào viết SKKN – GPHI..”phong trào “ Giỏi việc trường – đảm việc nhà”. 5 4.5  
8. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của ngành. Xây dựng đời sống văn hoá trường học và cơ quan giáo dục. Vận động CBCC và NLĐ tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu qủa công tác. 5 5  
9. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức và giám sát thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động nặng, sự cố cháy nổ nghiêm trọng. 4 4  
10. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCC và NLĐ. 5 5  
11. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên lao động. 5 5  
12. Vận động CB – GV – CNV tham gia tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện. Hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn. 5 4.5  
13. Đấu tranh chống tham nhũng và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. 3 3  
Tiêu chuẩn 2 Tổ chức, vận động CBCC và NLĐ tham giá các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 40 39  
1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến người lao động, về tổ chức công đoàn . 3 3  
2. Vận động NLĐ, người sử dụng lao động chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, qui chế của đơn vị. 2 2  
3. Triển khai đầy đủ các nội dung công tác công đoàn, thực hiện đúng các chỉ tiêu thi đua và các cuộc vận động đã quy định. 5 5  
4. Có quy chế hoạt động của BCH, chương trình công tác hàng năm và tổ chức sinh hoạt theo Điều lệ CĐVN. 5 5  
5. Chỉ đạo ban nữ công, UBKT Công đoàn và Ban TTND hoạt động có hiệu quả. 3 2.5  
6. Phát triển đoàn viên công đoàn đạt 95% trở lên 2 2  
7. Xây dựng được 70% số tổ công đoàn trở lên đạt vững mạnh. 2 2  
8. Hàng năm tự tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn, cử cán bộ công đoàn tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cấp trên tổ chức. 5 5  
9. Thực hiện nhiệm vụ công đoàn tham gia xây dựng Đảng theo tinh thần chỉ thị 293 – CT / CĐN của Công đoàn giáo dục Việt Nam và chỉ thị 34/ CT – TW của Bộ chính trị, định kì góp ý xây dựng Đảng và giới thiệu đoàn viên tích cực cho Chi bộ xem xét kết nạp. Tổ chức đối thoại định kì với Thủ trưởng đơn vị theo quy định của Ngành. 5 4.5  
10. Thu – chi, trích nộp KPCĐ và quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ VN 4 4  
11. Tham gia và trực tiếp giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của Cán bộ, công chức và lao động theo đúng trình tự của Luật khiếu nại, tố cáo. 2 2  
12. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên. 2 2  
TỔNG CỘNG 100 98  

TM. BCH Công đoàn cơ sở
Chủ tịch             

 

 

Nguyễn Thu Hằng